REGULAMIN WITRYNY SPRZEDAŻOWEJ ONLINE

Regulamin obowiązuje od 02.02.2024 r.

I. Stosowane definicje

 1. Witryna sprzedażowa – witryna dostępna pod adresem https://marzenawidlicka.pl, za pośrednictwem której Kupujący może dokonywać zakupów Produktów i Usług dostępnych w witrynie sprzedażowej.
 2. Sprzedawca – Marzena Widlicka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Marzena Widlicka Rozwój Biznesu & Rozwój Osobisty, z siedzibą przy: ul. Prymasa Augusta Hlonda 10/136, 02-972 Warszawa, NIP: 9490665584; REGON: 526927764.
 3. Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 4. Regulamin witryny sprzedażowej – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Określa zasady dokonywania zamówień i zakupów Produktów i Usług dostępnych w Witrynie Sprzedażowej.  
 5. Polityka Prywatności – dokument opisujący cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, a także prawa osób, których dane dotyczą.
 6. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Klient-Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 9. Kupujący – Klient, Klient-Konsument, Konsument.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą poprzez wypełnienie i przesłanie w formie elektronicznej formularza zakupu dostępnego na stronie internetowej Witryny Sprzedażowej, w tym zapoznanie się z Regulaminem witryny sprzedażowej online oraz akceptacja jego treści.
 11. Produkt – wszystkie treści cyfrowe dostępne w Witrynie Sprzedażowej, takie jak:
  • Plik elektroniczny – plik zawierający treść cyfrową przeznaczoną do odczytu, dostępny do pobrania po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę. Mowa w szczególności o e-booku lub innym dokumencie elektronicznym,którynie jest zapisany na żadnym nośniku materialnym (każdy plik elektroniczny w witrynie sprzedażowej zawiera informację, w jakim formacie jest dostępny).
  • Szkolenie stacjonarne lub warsztat stacjonarny – forma kształcenia stacjonarnego realizowana w czasie rzeczywistym z obecnością fizyczną w konkretnej lokalizacji i w oznaczonym czasie podanym przez Organizatora szkolenia w opisie danego szkolenia lub warsztatu.
  • Sesja, warsztaty online – rozmowa, warsztat realizowany za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (telefon i/lub dedykowane narzędzie do webinarów i telekonferencji). Czas trwania i zakres sesji, warsztatu online są z góry określane przed zakupem w Witrynie Sprzedażowej, w opisie tego Produktu lub przed zamówieniem, jeśli odbywa się ono w formie innej niż zakup w Witrynie Sprzedażowej.
 12. Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Kupującego w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystania z nich.
 13. Kompatybilność – współdziałanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, zazwyczaj używanym do korzystania z treści lub usługi cyfrowej, bez konieczności ich przekształcenia.
 14. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 15. Reklamacja – tryb dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy w związku z brakiem zgodności Towaru z umową.

II. Postanowienia ogólne

 1. Ceny podane przez Sprzedawcę wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.
 2. Sprzedawca wystawia faktury VAT.
 3. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić Sprzedawcy na etapie składania Zamówienia.
 4. Dostarczenie Produktów cyfrowych, w tym treści cyfrowych, odbywa się poprzez Internet w formie elektronicznej.
 5. Usługi, w tym szkolenia stacjonarne i warsztaty, realizowane w miejscu i czasie oznaczonym w opisie Produktu lub po ustaleniu przez strony umowy.
 6. Kupujący jest zobowiązany do korzystania z Produktów i Usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 7. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z wymaganiami technicznymi niezbędnymi do korzystania z Witryny Sprzedażowej, zawartymi w dalszej części Regulaminu (Wymagania techniczne).

III. Formy płatności

 1. Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności:
  • przelew tradycyjny na konto Sprzedawcy nr: 38 1050 1025 1000 0090 8301 1990, ING Bank Śląski S.A., potwierdzenie zakupu zostanie przesłane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sprzedawcy.
  • przedpłata online poprzez zewnętrzny system płatności online dostarczany przez Integratora Płatności: PayPro SA,z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

Metody płatności: przelew online, BLIK, karty płatnicze/kredytowe Visa oraz MasterCard, PayPo, Apple Pay, Google Pay, eRaty, P24NOW.

IV. Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Aby dokonać zakupu w Witrynie Sprzedażowej należy wejść na stronę internetową witryny, https://marzenawidlicka.pl/, a następnie wybrać Produkt/Usługę z zakładki Oferta: dla Hoteli, Zmiana Zawodowa, Warsztaty, Test Gallupa, postępując zgodnie z informacjami wyświetlanymi na stronie witryny.
 2. W celu dokonania zakupu niezbędne jest wykonanie przez Kupującego następujących czynności:
  • wybranie Produktu/Usługi
  • wypełnienie formularza zamówienia danymi, takimi jak: imię i nazwisko lub nazwa Kupującego,
  • podanie adresu e-mail, na który zostanie przesłane potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży,
  • wskazanie danych do wystawienia faktury, jeśli Kupujący chce ją otrzymać, w tym podania innych danych do rozliczenia, jak NIP, nazwa podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura,
  • wybór formy płatności,
  • zapoznanie się z Regulaminem Witryny Sprzedażowej i jego akceptacja,
  • opcjonalnie wyrażenie zgody na dostarczenie Produktu cyfrowego lub wykonanie umowy przez Sprzedawcę przed 14-dniowym terminem na odstąpienie od umowy, a także potwierdzenie przez zamawiającego, że rozumie on, iż w takim przypadku utraci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, jeśli przed upływem tego terminu pobierze Plik lub Sesja online czy Szkolenie/warsztat zostanie zrealizowane,
  • potwierdzenie woli zawarcia umowy przez kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub o równoważnej treści.
 3. Zamówienie wysłane przez Kupującego jest oświadczeniem woli Kupującego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.
 4. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie Zamówienia, która stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży obejmującej Produkt/Usługę. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości od Sprzedawcy z potwierdzeniem przyjęcia płatności.
 5. Zamówienie wybranego Produktu/Usługi jest możliwe również w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości do Sprzedawcy na adres e-mail: info@marzenawidlicka.pl oraz podanie nazwy lub symbolu wybranego Produktu/Usługi. Kupujący jest również zobowiązany do podania danych, o których mowa w pkt 2 powyżej, aby dokonać skutecznego Zamówienia. Dodatkowo, kupujący zostanie poproszony o potwierdzenie w wiadomości elektronicznej, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia i potwierdza wolę zawarcia umowy z obowiązkiem zapłaty. Sesja online, warsztat lub szkolenie, które odbywać się będzie przed upływem 14 dni od daty zakupu, również będą wymagały potwierdzenia w wiadomości e-mail, że kupujący jest świadomy utraty prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, jeśli realizacja sesji, szkolenia, warsztatu nastąpi przed 14-dniowym terminem na odstąpienie od umowy.

V. Termin realizacji zamówienia wg kategorii Produktu

 1. Sprzedawca realizuje złożone zamówienia na Produkty cyfrowe w następujących terminach:
  • przy płatności online i płatnościach tradycyjnych dostęp do zakupionego Produktu w postaci Pliku jest przyznawany niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy. Dostęp do pobrania pliku ze strony zostanie odblokowany.
 2. Zamówienia złożone na Sesje online realizowane są w terminach ustalonych przez strony.
 3. Zamówienia złożone na szkolenia/warsztaty stacjonarne realizowane są w miejscu i terminie z góry wskazanym w opisie danego szkolenia lub warsztatu.

VII. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 1. Konsumentowi i Klientowi-Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w dalszej części Regulaminu.
 2. Wyjątki od odstąpienia od umowy zostały wskazane w dalszej części Regulaminu, tj. Wyjątki od odstąpienia od umowy.
 3. Termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można przesłać na adres e-mail: info@marzenawidlicka.pl
 5. Konsument lub Klient-Konsument może skorzystać ze wzoru Formularza odstąpienia od umowy udostępnionego przez Sprzedawcę lub wykorzystać załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 6. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na podany przez niego adres e-mail.
 7. W razie odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.

VIII. Wyjątki od odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które jest on jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli łącznie:
  • Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Klienta-Konsumenta,
  • Konsument lub Klient-Konsument został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  • Konsument lub Klient-Konsument przyjął to do wiadomości,
  • Sprzedawca przekazał Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi potwierdzenie udzielonej przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku zamówienia Produktu cyfrowego, w tym treści cyfrowej, Konsument lub Klient-Konsument, który w okolicznościach wskazanych w pkt 1 powyżej, pobierze Plik przed upływem 14-dniowego terminu uprawniającego do odstąpienia od Zamówienia, traci prawa do odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług nie przysługuje także, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę (konsultacja online/sesja, szkolenie lub warsztat stacjonarny/online), za wyraźną zgodą Konsumenta lub Klienta-Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę przed upływem 14-dniowego terminu uprawniającego do odstąpienia (konsultacja online/sesja lub szkolenie/warsztat stacjonarny lub online zostały realizowane przed upływem terminu) utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości.

IX. Zwrot środków po odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 1. Sprzedawca zwróci środki pieniężne wpłacone przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Klienta-Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Klient-Konsument, chyba że Konsument lub Klient-Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu środków.

XII. Zgodność Produktu cyfrowego lub Usługi z umową

 1. Produkt cyfrowy, w tym treść cyfrowa będzie zgodna z umową, jeśli zgodne z umową pozostają̨ w szczególności jej opis, rodzaj, ilość, kompletność, kompatybilność, funkcjonalność, interoperacyjność.
 2. Oceny zgodności z umową należy też dokonywać, biorąc pod uwagę̨ konkretny, szczególny rodzaj treści cyfrowej i tego, czy:
  • nadaje się̨ do celów, dla których zazwyczaj korzysta się̨ z treści cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
  • występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej tego rodzaju.
 3. W przypadku wady zakupionego u sprzedawcy produktu cyfrowego Konsument lub Klient-Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  • imię i nazwisko Konsumenta lub Klienta-Konsumenta, adres, kod pocztowy,
  • nazwę zakupionego Produktu,
  • opis reklamacji, podanie powodu reklamacji,
  • datę ujawnienia się niezgodności Produktu,
  • potwierdzenie dokonania zakupu u Sprzedawcy (do wyboru w zależności od okoliczności Konsument lub Klient-Konsument może przedstawić jeden z wymienionych: dowód zakupu, numer zamówienia, potwierdzenie płatności, e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, etc.)
 6. Sprzedawca dokona na rzecz Konsumenta lub Klienta-Konsumenta zwrotu ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Klienta-Konsumenta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Klient-Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

XIII. Opinie konsumenckie w Sklepie/na stronie Sprzedawcy

 1. Sprzedawca zapewnia, że publikowane w Witrynie Sprzedażowej opinie o Produktach/Usługach i/lub o Witrynie Sprzedażowej pochodzą wyłącznie od osób, które używały danego Produktu lub go zakupiły.
 2. Wystawienie opinii o Produktach/Usługach i/lub Witrynie Sprzedażowej jest możliwe wyłącznie po zakupie danego Produktu, dla Kupujących, którzy dokonali wcześniejszego zamówienia, a Zamówienie to zostało zrealizowane.
 3. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca wysyła do Kupującego e-mail z prośbą o wystawienie opinii/oceny Produktu lub Witryny Sprzedażowej. Opcjonalnie może wysłać Kupującemu ankietę z oceną /Produktu/Usługi i/lub Witryny Sprzedażowej.
 4. Kupujący może dokonać dobrowolnie oceny Produktu/usługi i/lub Witryny Sprzedażowej.
 5. Przetwarzanie danych w celu wysłania e-maila z prośbą o ocenę Witryny Sprzedażowej i Produktu/Usługi odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, a przetwarzanie to odbywa się w uzasadnionym interesie administratora danych (Sprzedawcy), którym jest doskonalenie oferty /Produktu/Usługi i/lub Witryny Sprzedażowej poprzez gromadzenie rzetelnych opinii o nich przez właściciela Witryny Sprzedażowej.
 6. Dane osobowe Kupującego, w szczególności jego adres e-mail nie jest udostępniany innym osobom lub podmiotom, a służy jedynie weryfikacji, czy osoba dokonująca oceny jest faktycznie osobą, która dokonała zamówienia danego Produktu/Usługi i jest przechowywany wyłącznie do wiadomości Sprzedawcy.

XIV. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z Witryny Sprzedażowej jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji zawartej umowy sprzedaży, w tym w celu dostarczenia Produktu/Usługi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych osobowych w tym celu jest niezbędne.
 3. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce prywatności (RODO) dostępnej na stronie: https://marzenawidlicka.pl/polityka-prywatnosci/

XV. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Witryny Sprzedażowej oraz Produktów i Usług

 1. Do zakupu Produktów niezbędne jest posiadanie przez Kupującego:
  • urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon, smart TV);
  • odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookies, bez załączonej blokady
  • aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail, umożliwiające odbieranie wiadomości pocztowych przez Kupującego.
 2. Dla bezpieczeństwa dokonywanych zakupów zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Kupujący, posiadało w szczególności:
  • aktualny system antywirusowy,
  • skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  • zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  • aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz JavaScript w przeglądarce internetowej,
  • oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF oraz w zależności od specyfiki wybranego Produktu do odczytu formatów, takich jak EPUB, MOBI, docx, xlsx etc.
 3. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Produktów oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu Witryny Sprzedażowej online, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za niedostosowanie się Kupującego do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta. W szczególności chodzi o przypadki, gdy Kupujący źle skonfigurował lub w ogóle nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i z tego powodu nie docierają wiadomości e-mail od Kupującego do Sprzedawcy lub od Sprzedawcy do Kupującego.  Sprzedawca poleca również sprawdzić tzw. „pocztę SPAM”, a także dodanie adresu Sprzedawcy do listy bezpiecznych nadawców.

XVI. Autorskie prawa majątkowe

 1. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Witryny Sprzedażowej, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych Witryny, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom trzecim, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
 2. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Witryny Sprzedażowej bez zgody Sprzedawcy.
 3. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do zdjęć, nazw, znaków towarowych Witryny, w tym wchodzących w ich skład elementów graficznych, oprogramowania oraz prawa w zakresie baz danych, osoba, która dokonała naruszenia (w tym Kupujący), ponosi z tego tytułu odpowiedzialność przewidzianą w przepisach o prawie autorskim lub w przepisach z zakresu własności intelektualnej.
 4. Produkty są utworami w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie przewidzianej w tym akcie prawnym.
 5. Autorskie prawa majątkowe do Plików i/lub Kursów i/lub programów szkoleń lub warsztatów, treści udostępnianych w ramach witryny sprzedażowej przysługują Sprzedawcy.
 6. Kupno Pliku lub Warsztatu, podczas którego Kupujący otrzymuje materiały, nie przenosi na Kupującego autorskich praw majątkowych ani osobistych do tych Produktów/Usług. Kupujący może korzystać z niego wyłącznie własne potrzeby.
 7. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do Pliku lub Warsztatu i udostępnianych materiałów osoba, która dokonała naruszenia (w tym Kupujący), ponosi z tego tytułu odpowiedzialność przewidzianą w przepisach o prawie autorskim lub w przepisach z zakresu własności intelektualnej.
 8. Kupującemu nie wolno w szczególności:
  • Usuwać zabezpieczenia i oznaczenia naniesionego na Plik lub materiały, udostępniane dla celów warsztatowych.
  • Zwielokrotniać Pliku i udostępnianych materiałów lub dokonywać ich rozpowszechniania, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
  • Udostępniać Pliku lub materiałów online innym osobom, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
  • Ingerować w treść i zawartość Pliku lub udostępnianych materiałów, które są częścią Warsztatów

XIX. Postanowienia końcowe 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Sklepu Online zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Konsument posiada uprawnienie do przekazania sporu do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823 z dnia 2016.11.09) bez uszczerbku dla możliwości wytoczenia powództwa przed sądem powszechnym.
 3. Kupujący mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu Witryny Sprzedażowej online w każdym czasie na stronie Sklepu.
 4. Niniejszy Regulamin Witryny Online wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Sprzedawcy.

O każdej planowanej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi Kupujących drogą e-mailową, wysyłając treść zmienionego Regulaminu na co najmniej 14 dni przed jego wejściem w życie, na adresy Kupujących, które posiada, a także umieści na stronie Sklepu stosowną adnotację z odpowiednim wyprzedzeniem.